ایزو 31000 (سیستم مدیریت ریسک)

ایزو 31000 (سیستم مدیریت ریسک)

ریسک ­های پیش بینی نشده میتوانند بر شهرت و کارایی سازمانها اثرگذار باشند. بنابراین مدیریت موثر ریسک میتواند به سازمانها در دستیابی به عملکرد مناسب در شرایط عدم_اطمینان کمک کند.
ISO 31000:2009، اصول، چارچوب و فرایند مدیریت ریسک را تعیین نموده و در هر نوع سازمانی صرف نظر از اندازه، نوع فعالیت یا زمینه کاری قابل استفاده است.
استفاده از ISO 31000:2009 سازمانها را در افزایش احتمال دستیابی به اهداف، شناسایی و بهبود فرصتها و تهدیدها و استفاده از منابع برای مواجهه با ریسکها کمک میکند. اگرچه ایزو 31000 الزاما برای صدور گواهینامه تدوین نشده، اما راهنمایی جهت برنامه های ممیزی داخلی و خارجی ایجاد نموده است. با استفاده از این راهنما، سازمانها میتوانند شیوه های مدیریت ریسک خود را با نمونه های شناخته شده بین المللی مقایسه نموده و اصول مدیریت موثر خود را تدوین نمایند.
بر اساس تعریف ISO 31000:2009، ریسک تنها به معنای «شانس یا احتمال ضرر و زیان» نیست، بلکه به معنای «تاثیر شرایط عدم اطمینان بر اهداف» است. با این تعریف، ریسک نه تنها به احتمالات منفی، که به احتمالات مثبت نیز اطلاق میشود.

استانداردهای مرتبط با ایزو 31000

  • راهنمای ISO Guide 73:2009، مدیریت ریسک- واژه نامه مکمل ISO 31000 شامل مجموعه ای از تعاریف و اصطلاحات مدیریت ریسک.
  • ISO/IEC 31010:2009، مدیریت ریسک-تکنیکهای ارزیابی ریسک. ارزیابی ریسک تصمیم گیرندگان را در فهم دقیقتر ریسکهای موثر در راستای دستیابی به اهداف سازمان کمک میکند. ISO/EIC 31010:2009 بر مفاهیم، فرایندها و انتخاب صحیح تکنیکهای ارزیابی ریسک متمرکز است.
گروه AFNOR امکان صدور گواهینامه سیستم فوق را در بالاترین سطح اعتبار دارد. در صورت تمایل به دریافت گواهینامه ISO 31000:2009، فرم درخواست خدمات را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل: marketing@afnor.ir ارسال فرمائید.