خدمات صدور گواهینامه

خدمات صدور گواهینامه


خدمات صدور گواهینامه 

اصلی ترین زمینه فعالیت گروه AFNOR صدور انواع گواهینامه سیستم های مدیریتی است. این گروه آمادگی ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه های مختلف از جمله موارد زیر را داراست: 
استاندارد ISO 9001 (سیستم مدیریت کیفیت)
استاندارد ISO 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی)
استاندارد OHSAS 18001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
استاندارد ISO 50001 (سیستم مدیریت انرژِی)
استاندارد ISO 29990 (خدمات یادگیری برای آموزش و تحصیلات غیر رسمی)
استاندارد ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)
استاندارد ISO 10002 (سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان)
استاندارد ISO 10004 (سیستم رضایتمندی مشتریان)
استاندارد ISO 10006 (سیستم مدیریت کیفیت پروژه)
استاندارد ISO 10015 (سیستم مدیریت آموزش)
استاندارد ISO 26000 (استاندارد جهانی برای مسئولیت اجتماعی)
استاندارد ISO 27001 (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)
استاندارد ISO/TS 29001 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)
استاندارد ISO 31000 (سیستم مدیریت ریسک)

در صورت تمایل به دریافت هر یک از گواهینامه های فوق فرم ذیل را دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل: marketing@afnor.ir ارسال فرمائید.