ISO 10004 (سیستم رضایتمندی مشتریان)

ISO 10004 (سیستم رضایتمندی مشتریان)

مدیریت کیفیت-رضایت مشتریان-راهنماهایی برای پایش و اندازه گیری

ایزو 10004، شامل راهنماهایی برای تعریف و اجرای فرایند پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان است. این استاندارد برای استفاده هر نوع سازمانی صرف نظر از اندازه و محصول تدوین شده است.

ارتباط با استاندارد ISO 9001

این استاندارد سازگار با استاندارد ISO 9001 بوده و راهنماهایی برای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ارائه مینمایدف که میتواند در ارتباط با بندهای مرتبط در استاندارد ISO 9001 مورد استفاده قرار گیرد. بندهای مرتبط با ISO 10004:2012 در استاندارد ISO 9001:2008 شامل موارد زیر می باشد:
بند 2-5، مشتری گرایی
بند 1-6، مدیریت منابع
بند 3-2-7، ارتباط با مشتری
بند 1-2-8، رضایت مندی مشتری
بند 4-8، تجزیه و تحلیل داده ها

ارتباط با ISO 10001، ISO 10002 و ISO 10003

ISO 10004 سازگار با استانداردهای ISO 10001، ISO 10002 و ISO 10003 است. این چهار استاندارد میتوانند به طور مستقل و یا مرتبط با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند. در صورت استفاده همزمان، این چهار استاندارد میتوانند به عنوان یک چارچوب یکپارچه  جهت افزایش رضایت مشتریان در راستای آیین رفتار سازمان، رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان استفاده شوند.

گروه AFNOR امکان صدور گواهینامه سیستم فوق را در بالاترین سطح اعتبار دارد. در صورت تمایل به دریافت گواهینامه ISO 10004:2012، فرم درخواست خدمات را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل: marketing@afnor.ir ارسال فرمائید.