خط مشی


خط مشی
شرکت محیط دانش مدیریت ایرانیان (AFNOR) (به شماره ثبت 474194) در زمینه  ثبت و صدور گواهینامه های سیستم های سیستم‌های مدیریت و خدمات آموزشی فعالیت می نماید و خود را ملزم به به استقرار استاندارد ISO17021 نموده است. لذا هدف اصلی خود را ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان از طریق انجام ممیزی های مستقل با حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان ، اثر بخشی خدمات در بالاترین سطح حرفه ای و با اطمینان از اصل منصفانه بودن و رعایت اصل بی طرفی در فرآیند ممیزی و اعتبار دادن به سیستم های مدیریت مشتریان بر اساس ممیزی شخص ثالث  قرار داده است.

اهداف شرکت که با مد نظر قرار دادن هدف اصلی فوق طراحی شده اند، به شرح ذیل می باشد:
1- برآورده نمودن انتظارات مشتریان و افزایش رضایتمندی ایشان با مدنظر قراردادن الزامات استاندارد ISO 17021، الزامات قانونی کشور ایران و مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI).
2- ارائه آموزش های مناسب و هماهنگ با استاندراد ISO 17021 و سایر سیستم های مدیریتی به پرسنل و ممیزان شرکت و ارتقاء دانش تخصصی ایشان.
3-ارائه آموزش های با کیفیت و تخصصی مورد نیاز مشتریان در زمینه سیستم های مدیریتی.
 
مدیرعامل شرکت محیط دانش مدیریت ایرانیان (AFNOR) به اتفاق تمامي كاركنان و ممیزان این مجموعه، خود را متعهد به اجراي كليه الزامات تعيين شده دانسته و در جهت تحقق اهداف اعلام شده تلاش خواهد نمود.

امیر فردوسی

مشتریان گروه افنور