بیانیه بی‌طرفی


مقدمه:
این مدرک جهت اطمینان از صلاحیت و بی طرفی کارکنان شرکت AFNOR شعبه ایران(شامل سرممیزان ، ممیزان ، کمیته بی طرفی و سایر پرسنل شرکت) و همچنین صحت تصمیم سازی گواهی کردن به منظور حمایت از حقوق مشتریان و ارگان های قانون گذار تدوین شده است. دامنه کاربرد این مدرک تمامی فعالیت های مرتبط با ممیزی ثبت و صدور و مراقبت از سیستمهای مدیریت را شامل می شود.
معرفی:
شرکت محیط دانش مدیریت ایرانیان (AFNOR) (به شماره ثبت 474194 ) با زمینه فعالیت ثبت و صدور گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریت که در این مدرک Afnor نامیده می شود ، شرکتی با مسئولیت محدود  است و کمیته بی طرفی مسئول بررسی و نظارت بر حسن اجرای این مدرک می باشد.
بیانیه بی طرفی:
1- کسب اطمینان لازم از صلاحیت تیم ممیزی، کارشناسان فنی، کمیته بی طرفی و سایر پرسنل دخیل در ثبت و صدور گواهینامه(ها) ، رسیدگی به درخواست ها و شکایات مشتریان و همچنین صحت تصمیم سازی ثبت گواهینامه‌ها به منظور حفظ حقوق کارفرمایان.
2- رعایت اصول بی طرفی شامل عینیت، استقلال ، عاری بودن از تعارض منافع، عاری بودن از گرایش، فقدان پیشداوری، عدم جانبداری، انصاف، داشتن فکر باز، برخورد یکسان، عدم وابستگی و توازن.
3- دستیابی به حد اکثر رضایت مشتریان و همچنین کاهش تکرار پذیری شکایات مربوط به فرآیند ثبت و صدور گواهینامه(ها).
4- ارتقاء و  به روز آوری دانش و آگاهی پرسنل، کارشناسان و ممیزان.
5- اعتماد سازی در مشتریان و رعایت اصول محرمانگی.
6- ارائه خدمات مرتبط با کیفیت مناسب با توجه به الزامات استانداردهای مرتبط.
7- رعایت الزامات قانونی، ملی و بین المللی و تعهد به انجام فرایند ارزیابی توسط مراجع قانونی ذیربط داخلی و خارجی.
8- اطلاع رسانی به سازمان ها در خصوص استانداردهای روز دنیا.

بي‌طرف بودن و بي‌طرف انگاشته شدن برای اين موسسه، جهت ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریت مد نظر مديران، سرلوحه کار کلیه کارکنان و مميزين واقع شده است، لذا در صورت بروز هرگونه مشكل که منجر به تعارض منافع گردد و اصول بي‌طرفي را در شرکت با مشكل روبرو نمايد مراتب در کميته مربوطه مورد بررسي و رسيدگي واقع خواهد شد.
به منظور به کارگیری اثربخشی اصول فوق ،الزامات ISO 17021:2015 و ISO 9001:2015 و ISO 19011:2011 جهت سیستماتیک نمودن و ایجاد رویکرد فرآیندی مدنظر مدیران و کارکنان موسسه AFNOR قرار گرفته است.

مدیر عامل
امیر فردوسی

 

مشتریان گروه افنور