ISO45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

ISO45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)

ISO 45001 در سال 2018 در سطح بین المللی، جهت انطباق با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تدوین گردیده است. این استاندارد به سازمانها کمک می کند تا با استفاده موثرتر از منابع، خطرات ناشی از محیط کار را کاهش داده و مزیت رقابتی و اعتماد ذینفعان را بدست آورند.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

روزانه بیش از 6300 نفر بر اثر حوادث مربوط به کار، جان خود را از دست می دهند. از این رو خطرات و حوادث باید توسط کارفرمایان و کارکنانی که درگیر فعالیتهای سازمان هستند، شناسایی و مدیریت شوند. جهت اطمینان از اقدام موثر، برقراری سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای در تمامی سطوح سازمانی ضروری است.
ISO 45001 در بر گیرنده الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بوده و منطبق با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 تدوین شده است. این راهنما به گونه ای طراحی شده که امکان یکپارچه سازی آن با دو استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی وجود دارد. بسیاری از سازمانها استاندارد سازی سیستمهای مدیریت خود را با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آغاز نموده و سپس به پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001 اقدام می نمایند. در حال حاضر بسیاری از سازمانها به دنبال پیاده سازی هر سه سیستم به صورت یکپارچه هستند، که تحت عنوان سیستم مدیریت یکپارچه (Integrated Management System) شناخته می شود.
ISO 45001 برای هر سازمانی صرف نظر از اندازه، نوع، خصوصی، دولتی و یا غیر انتفاعی مناسب است. تنها لازم است سازمان نسبت به ایمنی و بهداشت حرفه ای محیطهای کاری خود حساسیت لازم را داشته باشد.

مزایای پیاده­ سازی ISO 45001

  • مشارکت بیشتر مدیریت و کارکنان سازمان در راستای اهداف استاندارد
  • شناسایی و کنترل ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • انطباق بیشتر با الزامات قانونی
  • افزایش اعتبار سازمان و کسب اعتماد ذی نفعان
  • دستیابی به اهداف استراتژیک تجاری با در نظر گرفتن مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای
  • دستیابی به مزیت رقابتی و مالی با افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها
 
گروه AFNOR امکان صدور گواهینامه سیستم فوق را در بالاترین سطح اعتبار دارد. در صورت تمایل به دریافت گواهینامه  ISO 45001، فرم درخواست خدمات را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل: info@afnor.ir و یا afnor.iran@gmail.com ارسال فرمائید.