ISO 10015:1999 سیستم مدیریت کیفیت-راهنماهایی برای آموزش

ISO 10015:1999 سیستم مدیریت کیفیت-راهنماهایی برای آموزش

امروزه کارکنان سازمان و دانش تخصصی ایشان به یکی از اصلی ترین سرمایه ها در سازمانهای بزرگ تبدیل شده و تحصیلات و آموزش کارکنان به طور روز افزونی مورد توجه سازمانهای تجاری قرار گرفته است. لذا آموزش و ارتقای دائمی تخصص کارکنان میتواند تاثیر بسزایی در رشد سازمانها داشته باشد.
استاندارد ISO 10015:1999، راهنمایی جهت کمک به سازمانها در شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، ارائه آموزش، ارزیابی نتایج و پایش و بهبود فرایند آموزش در راستای اهداف آن می باشد. این استاندارد بر نقش کمک رسانی آموزش بر بهبود مستمر تاکید داشته و با هدف کمک به سازمانها جهت دستیابی به کارایی و اثربشی برنامه آموزشی تدوین شده است.
ISO 10015:1999 سازگار با ISO 9001 بوده و با تدوین فرایندهای آموزشی میتواند به عنوان یکی از عناصر سیستم مدیریت کیفیت و یا به صورت مستقل مورد استفاده قرار گیرد.
                                                                                                                                                                         
گروه AFNOR امکان صدور گواهینامه سیستم فوق را در بالاترین سطح اعتبار دارد. در صورت تمایل به دریافت گواهینامه ISO 10015:1999، فرم درخواست خدمات را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل: marketing@afnor.ir ارسال فرمائید.