ISO 50001 (سیستم مدیریت مصرف انرژی)

ISO 50001 (سیستم مدیریت مصرف انرژی)

استاندارد ایزو 50001 (ISO 50001:2011) الزامات ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی را با هدف توانمند سازی سازمان ها در پیروی از یک رویکرد سیستماتیک در جهت دستیابی به بهبود مستمر، افزایش کارایی و بهره وری در مصرف انرژی بیان می کند.
این استاندارد، شامل الزامات مربوط به کاربرد و مصرف انرژی شامل اندازه گیری، مستندسازی و گزارش دهی و طراحی روشهای بهینه مصرف انرژی برای تجهیزات، سیستمها، فرایندها و افراد موثر در کارایی انرژی است. این استاندارد تمامی متغیرهای موثر بر کارایی انرژی را که قابل پایش و تحت تاثیر سازمان هستند، در بر میگیرد.
استاندارد ایزو 50001 (ISO 50001:2011) به صورت مستقل طراحی شده، اما امکان پیاده سازی یکپارچه آن با سایر سیستمهای مدیریت وجود دارد. این استاندارد برای هر نوع سازمانی، صرف نظر از اندازه و زمینه فعالیت که میخواهد سیاست تدوین شده مصرف انرژی خود را پیاده سازی کند مناسب است.
تحقیقات انجام شده نشان می دهند که انطباق با استاندارد ISO 50001:2011 مزایایی چون تولید بیشتر و نیاز کمتر به تعمیرات را به دنبال دارند. در اغلب اوقات دستیابی به این نتایج بدون سرمایه گذاری و یا با حداقل سرمایه گذاری برای سازمان امکان پذیر است. این استاندارد با تغییر نگرش و فرهنگ سازمان، کارکنان را قادر به شناسایی موقعیتهای ذخیره سازی و مصرف بهینه انرژی میسازد و پس از آن با پایش و بهبود مستمر کارآمدی انرژی، سازمانها میتوانند ماندگاری سیستم مدیریت انرژی خود را تضمین نمایند.

مزایای پیاده ­سازی ایزو 50001 (ISO 50001:2011)

  • مشارکت بیشتر مدیریت و کارکنان سازمان در راستای اهداف استاندارد
  • توسعه و بهبود سیاست مدیریت مصرف انرژی
  • استفاده از داده های آماری در جهت مصرف بهینه و تصمیم گیریهای مرتبط با کاربرد و مصرف انرژی
  • انطباق بیشتر با الزامات قانونی
  • بهبود مستمر مدیریت مصرف انرژی
  • ایجاد آگاهی و تعهد نسبت به مباحث مرتبط با مصرف انرژی در سازمان
  • توانمندی سازی سازمان و کاهش آسیب پذیری در برابر نوسانات قیمت انرژی
  • افزایش اعتبار سازمان و کسب اعتماد ذی نفعان
  • دستیابی به مزیت رقابتی و مالی با افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها
 
گروه AFNOR امکان صدور گواهینامه سیستم فوق را در بالاترین سطح اعتبار دارد. در صورت تمایل به دریافت گواهینامه ISO 50001:2011، فرم درخواست خدمات را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل: info@afnor.ir و یا afnor.iran@gmail.com ارسال فرمائید.