لیست گواهینامه‌های ابطال شده

خوشبحتانه تا کنون تمامی مشتریان از خدمات موسسه AFNOR رضایت کامل را داشته اند و هیچ گواهینامه ای ابطال نگردیده است.