تفاهم همکاری

 به نام خدا
ضمن تشکر از حمایتهای تمامی دوستان و همکاران، گواهینامه‌های صادره از سوی موسسه AFNOR مورد تایید شرکت محترم بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) قرار گرفت و این موسسه میتواند به عنوان یکی از ارائه دهندگان خدمات صدور گواهینامه‌های سیستمهای مدیریتی به سازمانهای تابعه خدمات رسانی نماید.