مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

لیست سرفصل ها
 • سمینار آشنایی با نظام مدیریت دارائیها بر اساس استانداردهای سری ISO55000
 • آشنایی با تغییرات پیشنهادی در ویرایش جدید استاندارد ISO9001در سال 2015
 • تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001:2008(با ارائه تغییرات عمده استاندارد در ویرایش2015)
 • سرممیزی ISO9001:2008با ثبت IRCA(با ارائه تغییرات عمده استاندارد در ویرایش 2015)
 • تضمین کیفیت ویژه کارگزاری ها بورس ( مبتنی بر ISO9001,ISO10002,ISO10004,5D)
 • تشریح الزامات و ممیزی داخلی IMS(با ارائه تغییرات عمده استانداردها در ویرایش 2015)
 • آشنایی با استاندارد تایید کیفیت محصول CE
 • تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO/TS16949(با ارائه تغییرات عمده استاندارد ISO9001در ویرایش 2015)
 • تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO13485
 • تشریح الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC17025:2005
 • ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری E.U.M
 • طراحی آزمایش ها DOE
 • تغییرات پیشنهادی در ویرایش جدید استاندارد ISO 9001 در سال 2015
 • تشریح الزامات، مستند سازی و مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008
 • سرمميزي سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008 با ثبت IRCA
 • تشریح الزامات، مستند سازی و مميزي داخلي سيستم مديريت يکپارچه IMS
 • مديريت موفقيت پايدار سازمان مبتنی بر استاندارد ISO 9004:2009
 • آشنایی با استاندارد تایید کیفیت محصول CE
 • تشریح الزمات، مستند سازی و مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودرو ISO/TS 16949
 • تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005
 • مديريت سيستم هاي اندازه گيري و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO 10012
 • ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری E.U.M
 • دوره جامع تربیت مشاور سيستم مديريت كيفيت
 • تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنايع تجهیزات پزشکیISO 13485:2003
 • تشريح الزامات سيستم كيفيت جوشکاری مبتني بر استاندارد ISO 3834
 • طراحي براي قابليت ساخت و مونتاژDFM-DEA
 • آديت محصول به روش SQFE
 • طراحي و توسعه محصول ( ويژه صنعت خودرو)
 • مديريت سيستم هاي اندازه گيري و كاليبراسيون عمومي
 • تشريح الزامات ، مستندسازي و مميزي داخلي استاندارد كيفيت آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ISO15189:2012
 • تدوين شناسنامه فني تجهيزات پزشكي
 • تشريح الزامات ، مستندسازي و مميزي داخلي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي ISO220000:2005
 • متدولوژي تهيه مدارك فني تكوين محصول SQA-Survey Plan
 • مباني ، تشريح الزامات و مميزي داخلي شركت هاي بازرسي كننده ISO/IEC17020
 • تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت عرضه مواد غذايي ايمن بر اساس SFBB
 • راهنمای استقرار سیستم مدیریت كيفيت در سازمان های دولتی IWA4:2005
 • راهنمای استقرار سیستم مدیریت كيفيت در سازمان های آموزشی IWA2:2007
 • مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودرو و سيستم مديريت يكپارچه IMS&ISO/TS 16949:2009
 • نشان حلال در صنايع غذايي
 • آشنايي با GCP-Good clinic practice
 • آشنايي با الزامات GMP در صنايع دارويي ، آرايشي و بهداشتي
 • آشنايي با استاندارد تاييد كيفيت محصول CE در تجهيزات پزشكي
 • ابزار دقيق جامع كاربردي
 • كاليبراسيون تخصصي مبتني بر جرم - حجم -وزن
 • سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 تحت اعتبار IRCA
 • تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی مبتنی براستاندارد HACCP
 • آشنايي با GLP - Good Laboratories Practice
 • دواير كنترل كيفيت QCC
 • آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت هوا و فضا AS/EN9100
 • تشريح الزامات ، مستندسازي و مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت در صنايع نفت و گاز پتروشيمي ISO/TS29001:2010
 • تشريح الزامات ، مستندسازي و مميزي داخلي سيستم مديريت در صنايع حمل و نقل ريلي IRIS
 • تشريح الزامات ، مستندسازي و مميزي داخلي استاندارد TMS (ISIRI 13000 )
 • سیستم مديريت پاسخگويي اجتماعي مبتنی بر استاندارد SA8000:2008
 • تشريح الزامات ، مستندسازي استاندارد مديريت پاسخگويي اجتماعي ISO 26000:2010
 • تشريح الزامات ، مستندسازي و مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت در صنعت مخابرات TL 9000
 • راهنماي استقرار سيستم مديريت كيفيت در سازمان هاي بهداشتي و درماني IWA1:2005
 • آشنایی با الزامات GMP اداره كل تجهيزات پزشكي
 • تضمين كيفيت نتايج و صحه گذاري روش هاي آزمون كاليبراسيون
 • مديريت ريسك تجهيزات پزشكي بر مبناي ISO14971
 • تدوين مستندات سيستم مديريت كيفيت بر اساس الزامات ISO 10013:2001
 • اصول مميزي سيستم هاي مديريت ISO19011:2011
 • به روزآوري مميزان داخلي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO9001:2008