مهندسی فرمولاسیون مواد غذایی

مهندسی فرمولاسیون مواد غذایی

لیست سرفصل ها
  • مقدمه ای بر مهندسی فرمولاسیون
  • آشنایی با اجزای اصلی مواد غذایی و منابه مهم پروتیین / چربی / کربوهیدرات های قابل استفاده در فرمولاسیون غذاهای فرموله شده
  • بررسی خصوصیات هر یک از ترکیبات اصلی در ارتباط با فرمول نهایی محصول
  • ببرسی انواع طعم های طبیعی و سنتز شده و چگونگی استفاده از انها در فرمول های غذایی و چگونگی اثر آنها بر فرمول
  • چگونگی تولید پروتیین های TENTURIZE شده
  • آموزش روش های فرموله کردن غذاهای جدید
  • ارزیابی محصولات فرموله شده پس از تولید و پس از زمان SHELF LIFE آنها
  • آشنایی با مفاهیم و اصول علمی تعیین مدت ماندگاری SHELF LIFE  مواد غذایی
  • ارزیابی آزمایشگاهی و خواص ارگانولپتیک محصولات فرموله شده
  • چگونگی نحوه تولید انبوه محصول فرموله شده در بازار و ...