مبانی و الزامات ISO22000, GMP, HACCP

مبانی و الزامات ISO22000, GMP, HACCP

لیست سرفصل ها
 • مقدمه ای بر استاندارد ایزو 22000
 • هدف استاندارد ایزو 22000
 • مراجع قانونی مرتبط با صنعت غذا
 • اصطلاحات و تعاریف استاندارد ملی و بین المللی ( ISIRI / CODEX )
 • الزامات عمومی
 • مسؤولیت ها و نحوه مدیریت در صنایع غذایی
 • مدیریت منابع
 • آموزش برنامه های پیش نیازی PRPS
 • صحه گذاری و بهبود سیستم و مستند سازی
 • نحوه کالیبراسیون تجهیزات و قوانین آن
 • تشریح الزامات HACCP
 • آموزش نحوه ردیابی محصولات غذایی در صنعت
 • آموزش کنترل فرایند ها و عدم انطباق در سیستم
 • بهبود سیستم مدیریت ایمنی غذا FSMS
 • تشریح دستورالعمل و الزامات روش های تولیدی GMP
 • آموزش کار با انواع ترکیبات شیمیایی در صنایع غذایی و آشنایی با MSDS به همراه نصب نرم افزار تخصصی برای شرکت کنندگان
 • نحوه شکایات و فراخوان محصول
 • آشنایی با اصول بهداشتی و شستشو در کارخانجاتCIP
 • ضوابط کار در کارخانجات / مراکز و سیستم های مدیریت صنایع غذایی
 • آموزش اصول انبار داری و نحوه چینش محصولات طبق استاندارد های بین المللی