کالیبراسیون عمومی

کالیبراسیون عمومی

لیست سرفصل ها
مقدمه، تاریخچه و مفاهیم کلی
جایگاه کالیبراسیون در دنیای امروزی
معرفی کمیتها و یکاهای اندازه گیری
آشنایی با تعاریف و اصطلاحات در اندازه شناسی
قابلیت ردیابی و سطوح آن در کشورهای مختلف
مروری بر مراحل فرایند کالیبراسیون
آشنایی با روشهای مختلف کالیبراسیون و الزامات عمومی آنها
دوره تناوب کالیبراسیون و عوامل موثر بر آن